Regulamin

 
1. Oferta zaprezentowana na stronie internetowej www.gadzetygadzety.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
2. Prezentowane ceny towarów i usług nie są cenami wiążącymi.
Firma BigBoom Media Paweł Włodraski zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych cen min. ze względu na wahania kursowe, zmianę obowiązujących stawek celnych i podatkowych lub ze względu na udzielenie rabatu.
 
3. Wszystkie ceny zawarte w ofercie firmy BigBoom Media są podawane w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (są cenami netto).
 
4. Ceny prezentowanych produktów nie obejmują dodatkowych kosztów takich jak koszty znakowania (zdobienia) czy transportu.
 
5. Realizacja zamówienia odbywa się poprzez ustalenia dokonane drogą mailową lub telefoniczną.
 
6. Dowolny produkt z oferty www.gadzetygadzety.pl można zamówić:
 
- poprzez stronę ,e-mailem: biuro@gadzetygadzety.pl
 
Podczas składania zamówienia gadżetów reklamowych ze znakowaniem niezbędne jest podanie: symbolu produktu, zamawianej ilości, informacji oraz plików dotyczących znakowania, danych osobowych, telefonu kontaktowego, adresu mailowego oraz adresu do wysyłki.
 
7. Warunkiem złożenia zamówienia zewnętrznego jest pomyślne przejście procedury rejestracji firmy w systemie www.gadzetygadzety.pl
 
8. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane do Państwa drogą mailową.
 
9. Zamówienia złożone mailowo bądź faksem będą uzupełnione o ewentualne koszty znakowania oraz transportu.
 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Firma gadzetygadzety.pl zastrzega sobie prawo do:
 
- zmiany cen produktów w ofercie sklepu w trakcie dnia,
 
- wprowadzenia lub wycofania produktów do/z oferty w trakcie dnia,
 
- dokonania zmian w organizowanych akcjach promocyjnych w trakcie dnia,
 
- wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku gdy opóźnienie jest spowodowane przez czynniki niezależne od firmy.
 
2. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla właściciela firmy gadzetygadzety.pl
 
3. GadzetyGadzety.pl zastrzega sobie prawo wykorzystania wyprodukowanych oraz oznakowanych produktów reklamowych w celach marketingowych.
 
4. gadzetygadzety.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania logotypów firm i instytucji składających zamówienia do celów marketongowych. Logotypu nie zostaną wykorzystane po złożniu pisemnego zastrzeżenie do ich użycia. Znaki firmowe oraz logotypy firm składających zamówienie nigdy nie są udostępniane osobom trzecim.
 
5. Składanie zamówień w firmie GadzetyGadzety.pl oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Reklamacje i zwroty
 
 
Reklamacja
 
Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego”. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.
 
1. Reklamację może złożyć każdy klient, którego zlecenie wykonano niezgodnie z zamówieniem lub otrzymał wadliwy towar.
2. Reklamacje przyjmujemy drogą mailową wysłaną na adres sprzedawcy prowadzącego dane zlecenie.
3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
5. Terminy zgłoszenia reklamacji. Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
6. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
9. Aby reklamacja została uwzględniona należy zatrzymać w celu weryfikacji całą partię reklamowanego towaru.
Reklamacje na uszkodzoną przesyłkę:
10. Warunkiem złożenia takiej reklamacji jest widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.
11. Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 3 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji firmy Omega Biuro Promocji i Reklamy do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
12. Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
13. Reklamacji nie podlega kolor produktu, który może różnić się od koloru widzianego na monitorze komputera lub ekranie urządzenia mobilnego. Jest to związane z różnym odwzorowaniem kolorów na nieskalibrowanych monitorach / urządzeniach.
14. W przypadku zakupu towaru bez znakowania istnieje możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zakupu. Towar zakupiony ze znakowaniem nie podlega zwrotom, chyba że przedmiot sprzedaży jest wadliwy.  
 
Zwrot produktu – gwarantowane 10 dni na zwrot
 
Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", masz prawo zwrócić towar w ciągu 10 dni od daty jego otrzymania, bez podawania przyczyny zwrotu jeśli zakupu dokonywałeś jako konsument.
 
Uwaga:
 
• Jeśli chcesz zwrócić towar, powinieneś w terminie 10 dni od jego otrzymania, złożyć najlepiej na piśmie chęć rezygnacji z zakupu towaru (odstąpienie od umowy sprzedaży) a następnie odesłać do nas to oświadczenie wraz z towarem. 
 
• Produkt, w miarę możliwości powinien posiadać oryginalne opakowanie i być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta powstała na skutek sprawdzenia jakości, kompletności i funkcjonowania towaru.
W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru wraz z kosztami przesyłki.
 
------------------------------------------------------
 
Zwrot produktów
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 
 
Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 
Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:
 
Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 
Wszelkie reklamacje jakościowo - ilościowe dotyczące otrzymanego towaru przyjmowane są wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego w obecności kuriera! Otrzymując towar od przewoźnika masz obowiązek sprawdzić czy nie jest on uszkodzony, czy zawartość przesyłki jest zgodna ze złożonym zamówieniem, jeżeli są jakieś braki lub uszkodzenia spisujesz protokół reklamacyjny w obecności kuriera. Reklamacje są rozpatrywane w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. (reklamowany towar kupujący przesyła na swój koszt a zwrotowi podlega wyłącznie wartość towaru w przypadku gdy reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie)
 
 
 
Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.
 

Formularz zwrotu towaru

 

Firma BigBoom Media zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej.

 

BigBoom Media
Paweł Włodraski

NIP 768 157 34 78

biuro@gadzetygadzety.pl

506 606 352